Aoy Queen – Reika Shimohira

Hidori Rose – Kyoko Kirigiri